EKO ZGORZELEC

Myślisz o wymianie starego pieca lub kotła? Może o instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorach słonecznych służących do podgrzania wody? Chcesz w swoim ogrodzie posadzić krzew lub drzewo? Sprawdź czym jest EKO Zgorzelec …

Eko Zgorzelec to

nowy program miejski, na który składają się dotacje celowe z budżetu miasta i akcje społeczne, inicjowane przez zgorzelecki samorząd z myślą o poprawie jakości życia, ochronie środowiska i przyrody w mieście, czy edukacji.

PROGRAM

wymiana pieca lub kotła

wymień stare na NOWe

proste ZASADy

dotacje do 5000 zł

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

o programie wymiany pieca lub kotła

1

Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?

Gmina dofinansuje do 50%  wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń grzewczych lub elementów systemu grzewczego dla domów i lokali mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto. Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: demontażu starych palenisk węglowych/kotła gazowego (jeśli wymieniamy go na pompę ciepła) albo zakupu i montażu nowego źródła ciepła, albo zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania budynku/lokalu. Kupione w ramach dotacji urządzenia grzewcze muszą stanowić trwałe wyposażenie budynku/lokalu, a ich instalacja powinna zapewnić trwały efekt ekologiczny. Pieniędzy z dotacji nie można wykorzystać na przygotowanie dokumentacji, czyli np.: projekt wykonawczy, projekt budowlany, uzgodnienia, ani na budowę zewnętrznej instalacji gazowej. Wsparcia nie otrzymają też właściciele budynku/lokalu, który nie pełni funkcji mieszkalnej i jest wykorzystywany wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej. Należy pamiętać, że prace zgłoszone do dofinansowania nie mogą się rozpocząć przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Nabór wniosków o gminne dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 kwietnia. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy właścicieli lub współwłaścicieli zgorzeleckich nieruchomości mieszkalnych, którzy zdecydują się na wymianę przestarzałego i niespełniającego wymagań źródła ciepła na nowoczesne, zgodne z aktualnymi normami. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
nabór zakończony

3

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji

Warunki określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 378/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 25 stycznia 2022r.  Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na stronie oraz w pokoju nr 213 ( II piętro) w urzędzie.

wymiana pieca lub kotła

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 378/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 25 stycznia 2022r

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „wymiana pieca lub kotła” udzielają pracownicy urzędu

ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

PROGRAM

zakup i montaż urządzeń do OZE

proste ZASADy

dotacje do 5000 zł i 15000 zł

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Dofinansowanie zakup wraz z montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii

o programie zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

1

Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?

Gmina dofinansuje do 50%  wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto dla osób indywidualnych i 15 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: zakupu urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi instalacji wytwarzającej energię z OZE, zakup urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi służącymi magazynowaniu energii wytworzonej z OZE, roboty polegające na montażu ww. urządzeń i wyposażenia, niezbędne koszty związane z podłączeniem instalacji w budynku.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Nabór wniosków o gminne dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii rozpocznie się 25 kwietnia 2022 i potrwa do 25 czerwca 2022 roku.

Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

3

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 387/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 23 lutego 2022r. Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na  stronie oraz w pokoju nr 314 ( III piętro) w urzędzie.

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „zakup wraz z montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii” udzielają pracownicy wydziału przygotowania i realizacji inwestycji

PROGRAM

BANK DRZEW

proste ZASADy

5 gatunków KRZEWów i DRZEw

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Masz własną nieruchomość i myślisz o nasadzeniach drzew i krzewów? Dysponujesz miejscem, gdzie będą one miały gwarancję prawidłowego wzrostu? Zarówno sadzonki drzew jak i krzewów teraz możesz otrzymać nieodpłatnie w ramach akcji „Bank Drzew”. Pamiętaj, że benefity z programu „Eko Zgorzelec można łączyć. Czekamy na Twoje wnioski!

o programie "BANK DRZEW"

1

Co można otrzymać w ramach „Banku Drzew”?

W ramach akcji mieszkańcom przekazane zostaną nieodpłatnie sadzonki drzew oraz sadzonki krzewów. Dostępne będą następujące gatunki: drzewa – lipa drobnolistna, surmia bigoniowa, głóg pośredni, klon zwyczajny, śliwa wiśniowa oraz krzewy – dereń biały, berberys pospolity, ligustr pospolity, trzmielina pospolita, kalina koralowa. Wnioskodawca może określić gatunek i liczbę roślin, jakie chciałby otrzymać. Na jedną nieruchomość mogą być przekazane sadzonki w liczbie maksymalnie do 2 sztuk sadzonek drzew i do 5 sztuk sadzonek krzewów.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek o nieodpłatne przekazanie sadzonek może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Zgorzelec, który jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. W przypadku gdy wnioskodawca posiada kilka nieruchomości wniosek może być złożony w zakresie tylko jednej działki.

Nabór wniosków na bezpłatne przekazanie sadzonek drzew i krzewów rozpocznie się 25 kwietnia 2022 roku i potrwa do 25 maja 2022 roku. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania sadzonek.

nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

3

Warunki jakie należy spełnić i zasady przyznawania sadzonek

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania sadzonek określa regulamin, który jest załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Zgorzelec nr 628/70/22 z dnia 6 kwietnia 2022r.

Wzór wniosku, regulamin oraz treść zarządzenia znajdują się na stronie oraz w pokoju nr 215 ( II piętro) w urzędzie. 

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „Bank Drzew” udzielają pracownicy wydziału infrastruktury

SMS Zgorzelec

czyli bezpłatne sms'y z Urzędu Miasta Zgorzelec​

© 2022 zgorzelec.eu. Miasto Zgorzelec

Skip to content