EKO ZGORZELEC

Myślisz o wymianie starego pieca lub kotła?

Sprawdź czym jest EKO Zgorzelec …

Eko Zgorzelec to

nowy program miejski, na który składają się dotacje celowe z budżetu miasta i akcje społeczne, inicjowane przez zgorzelecki samorząd z myślą o poprawie jakości życia, ochronie środowiska i przyrody w mieście, czy edukacji.

EKO Zgorzelec

PROGRAMY

PROGRAM

wymiana pieca lub kotła | 2024

wymień stare na NOWe

proste ZASADy

dotacje do 5000 zł

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

o programie wymiany pieca lub kotła | 2024

1

Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?

Gmina dofinansuje do 50%  wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń grzewczych lub elementów systemu grzewczego dla domów i lokali mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto. Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: demontażu starych palenisk węglowych/kotła gazowego (jeśli wymieniamy go na pompę ciepła) albo zakupu i montażu nowego źródła ciepła, albo zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania budynku/lokalu. Kupione w ramach dotacji urządzenia grzewcze muszą stanowić trwałe wyposażenie budynku/lokalu, a ich instalacja powinna zapewnić trwały efekt ekologiczny. Pieniędzy z dotacji nie można wykorzystać na przygotowanie dokumentacji, czyli np.: projekt wykonawczy, projekt budowlany, uzgodnienia, ani na budowę zewnętrznej instalacji gazowej. Wsparcia nie otrzymają też właściciele budynku/lokalu, który nie pełni funkcji mieszkalnej i jest wykorzystywany wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej. Należy pamiętać, że prace zgłoszone do dofinansowania nie mogą się rozpocząć przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Nabór wniosków o gminne dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 kwietnia 2024 r. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy właścicieli lub współwłaścicieli zgorzeleckich nieruchomości mieszkalnych, którzy zdecydują się na wymianę przestarzałego i niespełniającego wymagań źródła ciepła na nowoczesne, zgodne z aktualnymi normami. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty
nabór wniosków zakończony

3

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji

Warunki określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 378/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 25 stycznia 2022r.  Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na stronie oraz w pokoju nr 213 ( II piętro) w urzędzie.

wymiana pieca lub kotła
edycja 2024

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 378/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 25 stycznia 2022r

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „wymiana pieca lub kotła” udzielają pracownicy urzędu

ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

możesz skorzystać

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”

PROGRAM

zakup i montaż urządzeń do OZE

proste ZASADy

dotacje do 5000 zł i 15000 zł

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Dofinansowanie zakup wraz z montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii

o programie zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

1

Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?

Gmina dofinansuje do 50%  wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto dla osób indywidualnych i 15 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: zakupu urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi instalacji wytwarzającej energię z OZE, zakup urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi służącymi magazynowaniu energii wytworzonej z OZE, roboty polegające na montażu ww. urządzeń i wyposażenia, niezbędne koszty związane z podłączeniem instalacji w budynku.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Nabór wniosków o gminne dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii rozpocznie się 25 kwietnia 2022 i potrwa do 25 czerwca 2022 roku.

Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
nabór zakończony

3

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 387/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 23 lutego 2022r. Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na  stronie oraz w pokoju nr 314 ( III piętro) w urzędzie.

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „zakup wraz z montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii” udzielają pracownicy wydziału przygotowania i realizacji inwestycji

PROGRAM

BANK DRZEW

proste ZASADy

5 gatunków KRZEWów i DRZEw

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Masz własną nieruchomość i myślisz o nasadzeniach drzew i krzewów? Dysponujesz miejscem, gdzie będą one miały gwarancję prawidłowego wzrostu? Zarówno sadzonki drzew jak i krzewów teraz możesz otrzymać nieodpłatnie w ramach akcji „Bank Drzew”. Pamiętaj, że benefity z programu „Eko Zgorzelec można łączyć. Czekamy na Twoje wnioski!

o programie "BANK DRZEW"

1

Co można otrzymać w ramach „Banku Drzew”?

W ramach akcji mieszkańcom przekazane zostaną nieodpłatnie sadzonki drzew oraz sadzonki krzewów. Dostępne będą następujące gatunki: drzewa – lipa drobnolistna, surmia bigoniowa, głóg pośredni, klon zwyczajny, śliwa wiśniowa oraz krzewy – dereń biały, berberys pospolity, ligustr pospolity, trzmielina pospolita, kalina koralowa. Wnioskodawca może określić gatunek i liczbę roślin, jakie chciałby otrzymać. Na jedną nieruchomość mogą być przekazane sadzonki w liczbie maksymalnie do 2 sztuk sadzonek drzew i do 5 sztuk sadzonek krzewów.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek o nieodpłatne przekazanie sadzonek może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Zgorzelec, który jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. W przypadku gdy wnioskodawca posiada kilka nieruchomości wniosek może być złożony w zakresie tylko jednej działki.

Nabór wniosków na bezpłatne przekazanie sadzonek drzew i krzewów rozpocznie się 25 kwietnia 2022 roku i potrwa do 25 maja 2022 roku. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania sadzonek.

nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
nabór zakończony

3

Warunki jakie należy spełnić i zasady przyznawania sadzonek

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania sadzonek określa regulamin, który jest załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Zgorzelec nr 628/70/22 z dnia 6 kwietnia 2022r.

Wzór wniosku, regulamin oraz treść zarządzenia znajdują się na stronie oraz w pokoju nr 215 ( II piętro) w urzędzie. 

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „Bank Drzew” udzielają pracownicy wydziału infrastruktury

PROGRAM

Złap Deszcz
nabór wniosków już 1 sierpnia

proste ZASADy

zbiorniki 475 i 1000 litrów

Ważna jest kolejność zgłoszeń

Akcja „Złap deszcz” to zachęta do zbierania deszczówki, która lepiej niż woda pitna nadaje się do podlewania roślin. I to z kilku powodów. Po pierwsze, miękka woda deszczowa poprawia wegetację roślin. Po drugie, zasoby wody pitnej coraz bardziej się kurczą, powinniśmy więc oszczędnie nią gospodarować. Po trzecie, używanie darmowej deszczówki jest korzystne dla domowego budżetu. Podlewając nią ogród, rośliny balkonowe czy domowe, oszczędzamy pieniądze. Czekamy na Twoje wnioski!

o programie "złap deszcz"

1

Co można otrzymać w ramach programu „złap deszcz" ?

W ramach akcji mieszkańcom przekazane zostaną nieodpłatnie zbiorniki na deszczówkę.

 

Dostępne będą zbiorniki o następującej pojemności: 475 litrów – dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki jednorodzinne oraz 1000 litrów – przewidziane dla wspólnot mieszkaniowych.

 

Na jedną nieruchomość może być przekazany wyłącznie jeden zbiornik na deszczówkę.

2

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek o nieodpłatne przekazanie zbiornika na deszczówkę może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Zgorzelec (tj. Miasta Zgorzelec), który jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz wspólnota mieszkaniowa z terenu miasta. W przypadku gdy wnioskodawca posiada kilka nieruchomości wniosek może być złożony w zakresie tylko jednej działki.

 

Nabór rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia. Także tym razem liczy się kolejność zgłoszeń, a formalności są ograniczone do minimum.

nabór przez

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
nabór zakończony

3

Warunki jakie należy spełnić i zasady przyznawania zbiorników

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania zbiorników na deszczówkę określa regulamin, który jest załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Zgorzelec nr 675/117/22

 

 

Wzór wniosku oraz regulamin będzie dostępny na stronie od 1 sierpnia 2022 rok.

Wnioski będą również dostępne w pokoju nr 215 ( II piętro) w urzędzie.  

Urząd Miasta Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec

Informacji i wyjaśnień dotyczących programu „Złap deszcz” udzielają pracownicy wydziału infrastruktury

SMS Zgorzelec

czyli bezpłatne sms'y z Urzędu Miasta Zgorzelec​

© 2024 zgorzelec.eu. Miasto Zgorzelec

Skip to content